NOVI ZAKON

Od 21. septembra primenjuje se novi Zakon o zaštiti potrošača. Ukoliko ste planirali neke velike izdatke ili sklapanje ugovora na duži period predlažemo da to učinite tek posle ovog datuma.  Razlog za to je što će se odredbe novog zakona odnositi isključivo na kupovinu od dana primene. A šta nam donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

Prodavac je dužan da vam preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja,  najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno. Prodavac je dužan da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe. Ako vam prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku – ugovor se raskida po samom zakonu. U tom slučaju prodavac  dužan da vam odmah, a najkasnije u roku od tri dana, od dana raskida ugovora, vrati sav plaćeni iznos.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, imate pravo da zahtevate od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor. Zatim, zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor.  Ponovna opravka je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost. Savetujemo vas da reklamaciju izjavite u pisanom obliku prodavcu, čim nastane problem. Prodavac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori.

Odgovor prodavca na vašu reklamaciju mora da sadrži odluku o tome da li prihvata reklamaciju, zatim izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Nemogućnost  da dostavite prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužan je da vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti i da navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije vašu saglasnost.  Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 hiljada do 2 miliona dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne ispuni sve gore navedene obaveze.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *