ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U ZAŠTITI POTROŠAČA

Potrošač je kupac robe i korisnik usluga.  Kako bi ostvario sve svoje životne potrebe, neophodno je da se ostvari ispunjenje pružanja usluga odgovarajućeg kvaliteta.  Komunalne delatnosti su usluge koje su od najvećeg značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016) jasno navodi da su komunalne delatnosti ustvari delatnosti od opšteg interesa, jer se odnose na:

1) snabdevanje vodom za piće; 2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda; 3) proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom; 4) upravljanje komunalnim otpadom; 5) gradski i prigradski prevoz putnika; 6) upravljanje grobljima i sahranjivanje; 6a) pogrebna delatnost; 7) upravljanje javnim parkiralištima; 8) obezbeđivanje javnog osvetljenja; 9) upravljanje pijacama; 10) održavanje ulica i puteva; 11) održavanje čistoće na površinama javne namene; 12) održavanje javnih zelenih površina; 13) dimničarske usluge; 14) delatnost zoohigijene.

 

Komunalne delatnosti: 1) snabdevanje vodom za piće; 2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda; 3) proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom; 4) upravljanje komunalnim otpadom; 5) gradski i prigradski prevoz putnika; 6) upravljanje grobljima i sahranjivanje; 6a) pogrebna delatnost; 7) upravljanje javnim parkiralištima; 11) održavanje čistoće na površinama javne namene; 12) održavanje javnih zelenih površina; 13) dimničarske usluge; su delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača. Zbog toga je veoma važno da pružaoci ovih usluga pre svega primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, u procesu distribucije, osiguranja kvaliteta i kontinuiteta pružanja, kao i kasnijeg izjavljivanja reklamacija i rešavanja istih.

Zbog čega je važna lokalna samouprava? Ona je osnivač javno komunalnih preduzeća koji pružaju komunalne usluge. Odgovorna je i nadležna za nadzor nad njihovim radom. Jedinica lokalne samouprave obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj.  Naročito uređuje zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, tačnost u pogledu rokova isporuke, sigurnost i zaštitu korisnika u dobijanju usluga, pouzdanost, pristupačnost i trajnost u pružanju usluga, efikasno korišćenje resursa i smanjenje troškova obavljanja komunalnih delatnosti uspostavljanjem saradnje dve ili više jedinica lokalne samouprave i drugim aktivnostima kada za to postoji mogućnost.

Komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

PRAVA I OBAVEZE VRŠILACA KOMUNALNE DELATNOSTI I KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA

Skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji, uključujući i način plaćanja cene komunalne usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate komunalne usluge i ovlašćenja vršioca komunalne delatnosti u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju. Odlukom skupština jedinice lokalne samouprave obavezno određuje i način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način. Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga takvi da većina nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom određenog vršioca komunalne delatnosti, jedinica lokalne samouprave pokreće postupak preispitivanja rada tog vršioca komunalne delatnosti i nalaže mu da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika u roku koji ne može biti duži od 90 dana. Ukoliko vršilac komunalne delatnosti ne postupi u skladu iznetim u pogledu otklanjanja nedostataka kvaliteta pružene komunalne usluge, jedinica lokalne samouprave može raskinuti zaključen ugovor o poveravanju i poveriti obavljanje komunalne delatnosti drugom vršiocu komunalne delatnosti.

  • Kada započinje korišćenje komunalne usluge?

Ukoliko odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o obavljanju komunalne delatnosti nije predviđeno zaključenje pojedinačnih ugovora između vršioca i korisnika komunalnih usluga, smatra se da je ugovorni odnos o pružanju komunalne usluge nastao započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge u skladu sa propisima kojima se bliže uređuje obavljanje te komunalne delatnosti. Obaveze korisnika komunalne usluge, uključujući i plaćanje cene komunalne usluge, nastaju započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge, i kada se ona koristi suprotno propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.

Obaveze vršioca komunalne delatnosti u slučaju planiranih prekida isporuke: u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način dužan je da obavesti  korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga, najkasnije 24 sata pre očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Obaveze vršioca komunalne delatnosti u slučaju neplaniranih prekida isporuke:  dužan je da odmah o tome obavesti nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poremećaja. Ukoliko vršilac komunalne delatnosti to ne učini u roku koji odredi jedinica lokalne samouprave, nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave ima pravo da preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena na teret vršioca komunalne delatnosti.

Obaveze jedinice lokalne samouprave kao osnivača, u slučaju neplaniranih prekida isporuke: Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, opštinska odnosno gradska uprava dužna je da:

1) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usled prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

2) preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

3) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

 

Obustava komunalne usluge

Vršilac komunalne delatnosti ne može uskratiti komunalnu uslugu korisniku, osim u slučaju kada korisnik:

1) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja;

2) koristi uslugu protivno propisima;

3) neosnovano ometa druge korisnike usluga;

4) ne plati komunalnu uslugu u utvrđenom roku;

5) nenamenski koristi komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obavešten.

Za snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda,  proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom i upravljanje komunalnim otpadom, rok ne može biti kraći od 60 dana počev od dana dospelosti prvog neplaćenog potraživanja. Vršilac komunalne delatnosti dužan je da u pismenoj formi obavesti korisnika komunalne usluge o mogućnosti obustave komunalne usluge usled nastupanja nekog od slučaja koje ona bliže određuje ja i da ostavi mu primereni rok za ispunjenje obaveze. Vršilac komunalne delatnosti dužan je da najkasnije u roku od 2 dana od izmirenja duga za izvršenu komunalnu uslugu i plaćene propisane naknade za ponovno priključenje nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

Pravo pristupa uređajima i infrastrukturi: Vlasnik ili korisnik nepokretnosti dužan je da omogući vršiocu komunalne delatnosti intervenciju na izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima uz obavezu vršioca komunalne delatnosti da nadoknadi štetu nastalu usled intervencije ili na drugi način otkloni posledice izvršene intervencije. Vršilac komunalne usluge je dužan da otkloni posledice izvršene intervencije najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka intervencije. Obaveza vršioca komunalne delatnosti da odvojeno iskazuje finansijske rezultate u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti

 

 

 

Aktivnosti  Asocijacije potrošača Srbije – APOS kao saradnika na implementaciji projekta  „Vojvodina u procesu EU integracija“ Vojvođanska inicijativa za EU je finansiranog od strane Fonda za otvoreno društvo – FOD   

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *